Rapport från Naturskyddsföreningen föreslår köttskatt

image268203x

Vår växande köttkonsumtion kommer allt oftare upp på agendan, inte bara som en hälsofara eller något moraliskt tvivelaktigt, men även som en miljöbov. Allt fler, både företrädare från miljörörelsen, forskare och politiker höjer sina röster för en minskad köttproduktion. Ändå ökar den, med undantag från en mindre nedgång 2015. Totalt sett konsumerade svenskarna 47 % mer kött per person och år 2013 jämfört med 1990.

Animalieindustrin står för 15-18 % av de totala utsläppen av växthusgaser och då är inte andra miljöskador såsom övergödning, markförstöring, vattenåtgång och avskogning inräknade. Jämför det med den totala transportsektorn, som totalt står för 13 % av växthusutsläppen. Detta är emellertid ingenting nytt. Exempelvis så föreslog Jordbruksverket i sin rapport ”Hållbar köttkonsumtion – vad är det? ” (2013) en koldioxidskatt på kött, och i rapporten ”Livestock Long Shadow” (2006) påtalade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation köttindustrins negativa inverkan på klimat och miljö.

I den uppmärksammade dokumentären ”Cowspiracy: The Sustainability Secret” (2014) lägger skaparna fokus på animalieindustrins enorma miljöpåverkan samtidigt som frågan undviks av majoriteten av västvärldens miljöorganisationer, eftersom den uppfattas kontroversiell. Det faktum gör att vi välkomnar den nyligen släppta rapporten från Naturskyddaföreningen ”Det subventionerade köttet – Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket meden klimatavgift på kött” än varmare.

I rapporten presenterar Naturskyddsföreningen den subventionerade animalieindustrin och den ökade köttkonsumtionen som massiva marknadsmisslyckanden. Priset på ett livsmedel speglar inte den miljöförstöring som produktionen av den orsakar, varför marknaden inte ensam borde få styra prissättningen på varor. Naturskyddsföreningen menar att de negativa externa effekterna behöver prissättas efter principen att förorenaren (köttkonsumenten) betalar. Det skulle enligt organisationen innebära en prishöjning på 20-25 kronor per kilo kött. Naturskyddsföreningen föreslår att intäkterna skulle återföras till jordbruket för att finansiera betalning av de ekosystemtjänster som sektorn är beroende av.

Fi är för idén om en köttskatt som tar hänsyn till livsmedlets verkliga och totala produktionskostnad, men kan fortfarande se det problematiska i skatter som inte är inkomstbaserade då livsmedlet blir relativt sätt dyrare för låginkomsttagare än för dem med hög lön. En köttskatt kan även bli problematiskt i det hänseendet att det riskerar leda till en ökad konsumtion av livsmedel med stor annan miljöpåverkan än växthusgasutsläpp eller sämre djurvälfärd, en varning som även Naturskyddsföreningen flaggar för i sin rapport.

Naturskyddsföreningens rapport är viktig i många avseenden. Inte bara för att den kommer från en av Sveriges största och mest väl ansedda miljöorganisationer med stort förtroende från allmänheten, utan även för att den tar upp en fråga som de flesta andra miljöorganisationer räds och erkänner den som akut och omöjlig att ignorera. Det är därför synd att rapporten inte tar upp andra aspekter av animalieproduktionen såsom övergödning, användning av vattenresurser avskogning och markförstöring. Rapporten är relativt tunn med tanke på ämnets komplexitet, vilket gör att den missar ett flertal viktiga punkter. Samtidigt gör det den mer lättillgänglig vilket kan leda till att den kan få större spridning.

Rapporten representerar ett problem som är akut men som samtidigt är lättare att lösa än att exempelvis byta energikälla eller stoppa feladresserade subventioner. Byt ut köttet på din tallrik mot baljväxter, rotfrukter och tofu och du har på ett enkelt och effektivt sätt reducerat ditt ekologiska fotavtryck betydligt.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

F! Gotland kämpar för att bevara Ojnareskogen

vatten

Elin Bååth ordförande i F! Gotland skriver i ett blogginlägg om vikten av att skydda Ojnareskogen och dess rena vatten från Nordkalks exploateringsplaner.

Första gången jag var i Ojnareskogen doppade jag min hand i den klara bäcken. ”Drick!” sa Sofia. ”Det är rent nog att dricka!”. Sedan dessa har jag tillbringar oräkneliga timmar där. På sommaren i sällskap av nattskärra och kornknarr. På hösten bland trattkantareller och blåbär. Till och med på vintern, i kåta vid en värmande eld. Och inte minst nu på våren, när skogen flödar av vatten. Från Ojnare källa, djupt inne i skogen, till de Tre Systrarnas klara bäckar, och ut i Bästeträsk — den turkosblå lagunen vars vatten är alldeles rent, och skulle kunna släcka törsten hos så många gotlänningar.

Men Ojnares klara vatten är hotade. Nordkalk vill göra ett kalkbrott mitt i skogen — ett brott lika stort som Visby innerstad. Historien om Ojanre är bara en i raden av berättelser om hur miljö och vatten hotas av kapitalistiska gruvjättar. Det sker överallt — från samiska Gállok till peruanska Yanacocha. Och överallt finns det människor som gör motstånd. Ofta är det urbefolkningen som ställer sig upp för naturen och vattnet, och ofta är det kvinnor. Som peruanska Maxima Acuña, som tillslut lyckats vinna kampen om vattnet över det amerikanska gruvbolaget Newmont Mining.

Debatten om gruvorna handlar ofta om ”miljön mot jobben”, men det är en skendebatt. Vattenbrist dödar idag tio gånger så många människor som krig, och den ökande vattenbristen i världen är en av de allvarligaste kriser mänskligheten någonsin stått inför. Vattnet är själva förutsättningen för allt liv, och därmed även för jobben. Vattenbristen på Gotland är redan idag stor — så stor att regionen börjat bygga anläggningar för avsaltning av havsvatten.

Skogens och vattnets framtid hänger just nu på en skör tråd, eftersom Regionstyrelsen för några veckor sedan gick emot Länsstyrelsens förslag om att göra Ojnare och Bästeträsk till Natura 2000-områden. Samtidigt börjar domstolsförhandlingarna om Ojnare och Nordkalk om bara några veckor. Feministiskt initiativ stöttar — som enda parti på Gotland — Länsstyrelsens förslag, och vi kommer kämpa till sista vattendroppen för att både vi, våra barn och skogens alla invånare ska kunna njuta Ojnares klara vatten i många år framöver.

Här kan du läsa det ursprungliga inlägget.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vi behöver en ny säkerhetspolitik – för klimatets skull

Veronica Svärd skriver ett fantastiskt blogginlägg på sin sida om att vi behöver en ny säkerhetspolitik – för klimatets skull, läs den här.

Vi måste omdefiniera säkerhetspolitiken om vi ska kunna skapa trygghet för människor. Föreställningen att säkerhetspolitik handlar om statligt militärt våld är en ålderdomlig syn som inte skyddar oss från de verkliga faror som mänskligheten står inför.

Försvarsberedningens senaste utredning kom fram till att det enda faktiska hot Sverige står inför är klimathotet. Men deras slutsats blev paradoxalt nog rådet att rusta upp det militära försvaret, vilket är en av världens största miljöförstörare. Regeringen tillåter exempelvis redan NATO-övningar i stora områden som innebär att det släpps ned tonvis av tungmetaller i skog och vatten, som ingen tar hand om. NATO-samarbetet planeras nu att öka drastiskt.

Klimatförändringarna tycks påverka Sverige i allt högre grad, typiska signaler har visat sig denna sommar. Västmanland har drabbats av den största branden i Sverige på många årtionden, samtidigt som andra delar av Sverige drabbas av häftiga stormar och översvämningar. Enligt klimatforskare är skogsbränder och häftiga stormar något vi kommer att få se mer av till följd av de senaste hundra årens miljöförstöring.

Den mest omfattande klimatrapporten som skrivits, av FN:s klimatpanel IPCC, säger tydligt: Om inte kraftfulla åtgärder tas de närmsta åren väntar en katastrofal situation för hundratals miljoner människor, främst fattiga kvinnor, världen över i slutet av seklet.

IPCC:s beräkningar resulterade i två scenarier: i det första lyckas vi begränsa temperaturhöjningen till två grader över medeltemperaturen för 150 år sedan, och i det andra har temperaturen stigit med fyra grader. Lyckas vi begränsa temperaturhöjningen kan konsekvenserna fortfarande hanteras, men skenar den till fyra grader blir delar av planeten obeboeliga under den varma årstiden, vilket kommer att leda till omfattande flyktingströmmar.

Precis som FN har uppmanat sina medlemsstater att göra, vill Fi kapa i de militära utgifterna och investera i konfliktförebyggande och konfliktlösande arbete, som ökar individens säkerhet och mänskliga rättigheter. Säkerhetspolitik måste fokusera på människors säkerhet, inte staters. Genom civila insatser, social upprustning och ett aktivt arbete för miljö och klimat vill vi medverka till att skapa stabilitet i världen.

Här kan du läsa mer artiklar av Veronica Svärd.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Cyklarna rullar i en rosa stad!

stadsplanering

En hållbar och genomtänk transportpolitik behövs för att begränsa klimatpåverkan och öka tillgängligheten. Vi vill skapa möten mellan människor och öppna upp våra städer. Istället för dyra, miljöförstörande vägprojekt som skapar murar mellan stadsdelar, vill Feministiskt initiativ satsa på kollektivtrafik och ett mer cykelvänligt Sverige.

Många, har liksom vi, tröttnat på politiska planer där cykelinfrastrukturen är prioriterat på pappret, men fortsatt brist på resurser håller tillbaka en cykelrevolution. En prioritering av cyklandet kommer minska bilismen och ge positiva effekter både för klimatet och för människors hälsa.

Hur vi bygger våra städer och samhällen avgör hur människors liv kommer te sig och se ut. Ska det finnas möjligheter för möten måste barriärer försvinna. För att kunna skapa ett klimatsmart transportsystem måste transportbehovet minska genom en smartare stadsplanering. Feministiskt Initiativ verkar för den så kallade 15-minutersstaden. Där är alla inrättningar en människa behöver i vardagen som bostad, skola, arbetsplats och affärer planerade att ligga inom 15 minuters avstånd.

Det behövs en utbyggnad av cykelinfrastrukturen. Vi vill att det ska bli obligatoriskt med regionala och lokala gång- och cykelplaner, för detta vill vi öronmärka pengar för investeringar på både nationell och regional nivå. Det ska vara möjligt för kommuner och regioner att söka nationella pengar för investeringar på lokal nivå.

Men, det är inte bara fler och förbättrade cykelvägar som behövs utan även annan infrastruktur, som till exempel cykelställ. Att satsa på cykel är inte hjärnforskning. Vi har flera städer i vår omgivning som Amsterdam och Köpenhamn där det idag går att se positiva resultat av att satsa resurser på frågan.

Det ska bli enklare att kombinera kollektivtrafik och cykel genom att fler tåg och kollektivtrafikalternativ tillåter cyklar. Det bör även ske ett kontinuerligt och systematiskt avskaffande av parkeringsplatser och bilfiler till förmån för cykelbanor, gågator och cykelparkeringar. Att få till en ökad cykelanvändning är inte avancerat, med nödvändigt. Det som behövs är en kombination av mer resurser, förändrade trafikregler som är anpassade efter cyklister och tydliga och långsiktiga planer. Med dessa åtgärder kan Sveriges rosa städer bli lika cykeltäta som Köpenhamn eller Amsterdam!

Johanna Grant Axén, sjätte namn kommun- och landstingsfullmäktige, Feministiskt initiativ Stockholm
Veronica Svärd, riksdagskandidat Feministiskt initiativ och representant Fi Göteborg
Katerin Mendez, riksdagskandidat Feministiskt initiativ och kommunfullmäktige Fi Malmö

Artiklen är från början publicerad på den rosa stade.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rösta rosa – Om miljöorganisationerna får välja

bild-7

Fi:s miljöpolitik präglas av hållbarhet, global rättvisa och en feministisk och antirasistisk maktanalys. Med sitt ursprung i den feministiska och antirasistiska folkrörelsen delar Fi grundvärderingar med det civila samhället, och med den feministiska och antirasistiska analysen som utgångspunkt placerar vi oss alltid i topp när de olika partiernas miljöpolitik granskas.

Tyvärr är det inte alltid som Fi får vara med när partierna ska granskas. Gränsen för vilka partier som ska inkluderas dras ofta vid riksdagsspärren, och trots att väldigt stor del av befolkningen skulle vilja se Fi i riksdagen så får dessa inte tillgång till information om vilken miljöpolitik som Fi vill driva.

Lyckligtvis finns det undantag, och här kommer några exempel på granskningar och rankingar som Fi har fått delta i under året:

* WWF:s Pandaranking

– där Fi som enda parti fick full pott, 30 poäng av 30!

* Sveriges Konsumenter

– energifrågor där Fi var ensamma om att få full poäng!

* Föräldravrålets Klimatbarometer

– där Fi tillsammans med V och Mp svarade att vi ska jobba för samtliga av Föräldravrålets 10 uppmaningar!

* Greenpeace krav på Vattenfall

– som Fi har ställt sig bakom!

* Jordens vänners valkompass

– som konstaterar att Fi tillsammans med Mp och V är bäst på miljö- och solidaritetsfrågor!

* Klimatriksdagens upprop

– där Fi svarar mest och bäst!

Kampanjen syftar till att mäta riksdagskandidaters engagemang

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ikväll svarar vi på miljöfrågor

miljofragor

#FISTUDION TORSDAG KVÄLL: EXTRA ALLT, TRE DAGAR INNAN VALET!

F! som bekant partiledardebatter! Imorgon kväll livekommenterar vi TV4:s stora partiledardebatt från våran EGEN tv-studio. Det är #FiStudion LIVE och vi sänder direkt på www.feministisktinitiativ.se!

Kl 20:45 drar livesändningen av #FiStudion igång, kl. 21:00 börjar sändningen i TV4!

Programledare är journalisten Aida Paridad och vår panel består av Fi:s riksdagskandidater Gita Nabavi & Lars Gårdfeldt samt transaktivisten Elise Strömberg.

Vi samlas på Twitter, Facebook, Youtube och i Studion. Vi har Feministiskt initiativs sakkunniga inom miljö, skola och ekonomi redo vid tangenterna för att kunna svara på alla undringar ni kan tänkas ha såhär dagarna innan valet!

#pldebatt #taplats #fisvarar #fistudion

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

AP-fonderna ska investeras hållbart

Riksdagskandidaterna Annami Löfving och Kenneth Hermele (Fi), skriver i en debattartikel publicerad av ETC om hur AP-fonderna i dagsläget investeras i företag som missgynnar miljön och mänskliga rättigheter, och påvisar att vi måste ta ansvar och omplacera AP-fonderna så att de istället investeras hållbart och i företag som respekterar mänskliga rättigheter.

Med 1200 miljarder av våra skattepengar kan AP-fonderna bidra till rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter – eller till motsatsen. Sorgligt nog investeras våra framtida pensioner idag i några av de mest miljöförstörande verksamheterna i världen, i företag som bryter mot mänskliga rättigheter och som ägnar sig åt markrofferi.

Sveriges aktiva bidrag till miljöförstörande och människorättskränkande verksamhet via pensionskapitalet möjliggörs genom att regelverken för AP-fonderna låter hänsyn till etik, miljö och mänskliga rättigheter vara underställt avkastningsmålet.

Fi anser att reglerna för AP-fonderna är otidsenliga och i behov av omedelbar förändring. Vi vill att direktiven till AP-fonderna skrivs om så att investeringarna sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidrar till internationella klimatmål.

Läs hela artikeln här.  

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Högsta betyg i Naturskyddsföreningens valenkät, Göteborg

Tabell_2014_2

Feministiskt Initiativ får såklart högsta betyg i Göteborgs Naturskyddsförenings valenkät.

Se resultatet här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Det här handlar om hållbarhet

 sissela

Vår talesperson Sissela Nordling Blanco fick i en intervju med ”Expressen TV” frågan hur F! ser på tillväxtkonsekvenserna som följd av 6-timmars arbetsdag? 

Det handlar om vad man lägger i ordet tillväxt och det handlar också om vad det är man värdesätter i samhället? Är det endast materiell och ekonomisk tillväxt eller är det välmående som också räknas in? Där kan vi se att vi lever i ett samhälle som är väldigt fokuserat kring pengar, där lycka är ökad konsumtion, och vi ser att det inte är hållbart på längre sikt. Vi konsumerar som om vi hade fem jordklot att förbruka när vi i själva verket bara har ett. Vi behöver ställa om, det här handlar om hållbarhet och att se till att bygga upp ett samhälle som villar på andra grunder, människans välmående och att vi finns till här i världen för fler saker än för att arbeta, och det är inte konstigt att korta ner arbetstiden. Vi har tidigare sett hur man har genomfört arbetstidsförkortning och man har också infört helgdagar, det hade vi inte heller innan. Det har varit ett sätt att tidigare ta ut tillväxten på, att dra ner på arbetstiden. På senare tid har det istället blivit högre löner för att kunna konsumera mer, och där ser vi att vi hellre vill ha kortare arbetsdagar ljust för att åtta timmars arbetsdag också är anpassat efter en ide, om att alla lever i en kärnfamilj, där det är en man och en kvinna. Där mannen jobbar heltid och kvinnan går ner i arbetstid för att hinna med det obetalda arbetet i hemmet. Vi anser att istället borde vi korta ner arbetsdagen så att alla människor har dom förutsättningarna att både arbeta, vara ekonomiskt oberoende och även hinna med det obetalda arbetet och allt som finns hemma att göra.

Se hela intervjun här. Frågan besvaras kring 18min.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Klimatriksdag 2014, F! svarar mest och bäst

Feministiskt Initiativ svarar mest och bäst. Nu har resultatet redovisats från Klimatrikstagen 2014 kampanj Klimatval 2014. Kampanjen syftar till att mäta riksdagskandidaters engagemang och inställning till klimatfrågan, detta görs genom att kandidaterna får ta ställning till sju skarpa förslag. Självklart toppar Feministiskt Initiativs riksdagskandidater denna undersökning, då rosa är grönt. 

Kandidater från Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet är mest positiva till de sju förslag som lagts fram från folkets Klimatriksdag 2014.

Svarsfrekvensen varierar stort mellan partierna. Av de som fått frågan så har 46 % procent av Fi-kandidaterna, 37 % av MP-kandidaterna samt 28 % procent av V-kandidaterna svarat. Övriga partier ligger mycket lågt, där S är ”minst dåliga” med en svarsfrekvens på 6 procent.

Jonas Sjöstedt(V) och Gudrun Schyman (Fi) har gett 3,9 (av 4 möjliga) poäng för Klimatriksdagens förslag, medan Gustav Fridolin (MP) har gett 3,3 poäng i snitt för Klimatriksdagens förslag.

Bland övriga kandidater är MP och Fi mest positiva till Klimatriksdagens förslag med en snittpoäng på 3,8.

 I undersökningen hade alliansens ”gröna röst” Centerpartiet 5 som svarade med en snittpoäng på 2,6. Att jämföra med Fi där 26 svarande och fick ett snitt på 3,8, och då var det dubbelt så många från Centerpartiet som blev tillfrågade.

Läs om Klimatriksdag 2014 här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar